Instalace do procesu - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Kroky 1–7 odkazují na obrázky 1–7 nacházející se na začátku dokumentu.
K instalaci jsou potřeba tyto nástroje:
 • Nastavitelný klíč (nebo podobný nástroj) k otáčení dotahovací maticí
 • Imbusové klíče:
  • 5 mm (3/16 palce) pro utahovací přírubu
  • 2,5 mm (3/32 palce) pro svorky pro odlehčení tahu
 • Kabely pro zapojení vstupů a výstupů
 • Kabelová šroubení a záslepky pro nevyužité průchodky (podle potřeb vaší aplikace)
 • Úzký šroubovák k utahování šroubových svorek
 • Páska z materiálu PTFE (široká) na závity sondy
Upozornění Před zahájením instalace ověřte, zda místo instalace odpovídá klasifikaci Ex sond řady MGP260 a požadavkům uvedeným v části Použití sond řady MGP260 v nebezpečném prostředí.
 1. Podle potřeby připojte ke kabelovým průchodkám kabelová šroubení (nejsou dodávána společností Vaisala). Požadavky na kabelová šroubení jsou uvedeny v části Pravidla pro bezpečné používání v nebezpečném prostředí.
  • K zapojení vstupu externího snímače (Ex ia) použijte šroubení M16×1,5.
  • K zapojení svorek analogových výstupů 4–20 mA, napájecího vstupu a rozhraní RS-485 použijte 1 nebo 2 šroubení M20×1,5 (podle potřeb vaší aplikace).
  • Nepoužité kabelové průchodky utěsněte.
 2. Na závity sondy naneste pásku z materiálu PTFE.
  • Zkontrolujte závity a odstraňte všechny případné nečistoty. Upozorňujeme, že hrany mohou být ostré.
  • Počínaje prvním závitem omotejte páskou 2–3 otáčky ve směru závitu. Při omotávání udržujte okraj pásky rovnoběžný s čelem závitu.
  • Neomotávejte za první závit ani nenechávejte pásku volně viset.
 3. Vložte sondu do instalačního portu s 1,5palcovým vnitřním závitem NPT a otáčejte ji po směru hodinových ručiček, dokud nebude v portu pevně usazena. Neutahujte sondu do úplného utažení; pouze tak, aby byla při zapojování dobře usazena.
  POZOR Sondy MGP260 smí být instalovány pouze do 1,5palcového vnitřního závitu NPT. Při instalaci do jakéhokoliv jiného typu závitu může dojít k poškození zařízení a k narušení těsnosti spojení. Pokud si nejste typem závitu jistí, použijte k ověření 1,5palcovou závitovou měrku NPT.
  POZOR Otočení sondy doleva po její instalaci do portu může způsobit natržení pásky PTFE. Polohu sondy v instalačním portu upravujte pouze dotahováním.
  1. Pamatujte, že pro získání přesných měření musí být nastaven vstup kompenzace tlaku. Na tomto obrázku je uveden příklad umístění externího měřicího přístroje. Možnosti vstupu tlaku viz Volitelné vstupy kompenzace tlaku.
 4. Povolte zajištěné šrouby na spojovací skříňce pomocí imbusového klíče 5 mm (3/16 palce) a skříňku otevřete. Po povolení zajištěných šroubů zatažením otevřete kryt spojovací skříňky, abyste získali přístup ke kabelovým svorkám.
  V případě potřeby použijte klíč na utahovací matici, kterým přidržíte sondu na místě.
  POZOR Připojujte a odpojujte pouze vodiče, které nejsou pod napětím. Nikdy neotevírejte spojovací skříňku v oblasti s nebezpečím výbuchu, pokud je zařízení pod napětím.
 5. Připojovací kabely veďte kabelovými průchodkami ve spojovací skříňce a poté připojte vstupní, výstupní a napájecí kabeláž podle potřeby ve vaší aplikaci. Na schématu zapojení uvedeném v této příručce se nachází příklad zapojení zařízení v situaci, kdy jsou využity všechny vstupy a výstupy.
  • 5A: Zapojení vstupu externího tlakového nebo teplotního snímače (Ex ia): kabel ke svorce naveďte skrz kabelovou průchodku M16×1,5 a kabelovou svorku pro odlehčení tahu nad základní deskou.
  • 5B: Zapojení analogových výstupů, napájecího vstupu a rozhraní RS-485: kabely ke svorkám naveďte skrz kabelové průchodky M20×1,5 (1 nebo 2) a kabelovou svorku pro odlehčení tahu pod základní deskou.

  Po zapojení upravte délku kabelů a kabely zajistěte pomocí svorek pro odlehčení tahu.

  POZOR Vstupní kabel externího snímače (5A) musí být oddělen od kabelů analogových výstupů, napájení a rozhraní RS-485 (5B). Na obou stranách kovové přepážky vždy používejte samostatné kabely.
 6. Zavřete spojovací skříňku a utáhněte zajištěné imbusové šrouby na přírubě spojovací skříňky. Utáhněte kabelová šroubení a potom otáčením dotahovací matice pomocí klíče 50 mm (1,97 palce) dotáhněte sondu do finální polohy v instalačním portu.
 7. Uzemňovací svorku připojte k uzemňovací liště pomocí vodiče o průřezu ≥ 4 mm2. Při instalaci u kulových ventilů zajistěte páku ventilu pojistným kolíkem v otevřené poloze.
  Po dokončení úkonů zapněte napájecí vstup.