Specifika användningsvillkor - HMT370EX

HMT370EX Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212306SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
HMT370EX
Document type
Bruksanvisning
Varning - risk för personskada Om utrustningen installeras i ett Zon 0 Grupp II-område måste man garantera att gnistbildningar till följd av stötar eller friktion inte uppstår.

Kabelkrav

  • De kabelförskruvningar och kablar som används när apparatens ledningar dras får inte försämra Ex-skyddet.
    • Oanvända genomföringar måste förseglas med Ex-kompatibla pluggar.
  • Välj ett avlastningsalternativ som är lämpligt för applikationen (använd antingen kabelförskruvningar med avlastning eller installera separata klämmor: se IEC 60079-14).
Varning - risk för personskada Anslut endast strömlösa trådar. Slå aldrig på strömmen innan kablarna är anslutna och transmitterkroppen är stängd.

Egensäkerhet

Överspänningskategorin för HMT370EX-transmittrar är I och luftföroreningsgraden är 4, enligt IEC 60664-1. Se Tabell 1 för egensäkra ingångsparametrar,

Tabell 1. Egensäkra ingångsparametrar
Parameter Värde Tillhörande enhetsparametrar för apparaten
Ui 28 VDC Uo ≤ Ui
Ii 100 mA Io ≤ Ii
Pi 700 mW Po ≤ Pi
Ci 12,1 nF Co ≥ Ci + C-kabel
Li 16 µH Lo ≥ Li+ L-kabel

Använda testpunkter för analog utgång

Det finns testpunkter för mätning av de analoga utgångarnas spänningar och strömmar. Testpunkterna finns ovanför varje skruvkontakt som visas i Figur 1. För att komma åt testpunkterna på komponentkortet krävs att transmitterns hölje öppnas.
Figur 1. Testpunkternas och serviceportens placering
1
Multimetertestpunkter för de analoga utgångskanalerna 1 och 2
2
Serviceport för PC-anslutning
Varning - risk för personskada

Transmitterkroppens hölje får inte öppnas i ett explosionsfarligt område, såvida inte ett tillstånd för säkert arbete har utfärdats i enlighet med standarden IEC 60079-14. Ta antingen bort transmittern från det farliga området innan du öppnar höljet, eller se till att en IEC 60079-14-kompatibel säker arbetsprocedur har implementerats för det farliga området.

Använd en egensäker multimeter som inte leder till att de egensäkra ingångsparametrarna som anges i Tabell 1 överskrids när multimetern seriekopplas (strömmätning) eller parallellkopplas (spänningsmätning) med tillhörande apparat.

Använda serviceporten

Serviceporten (se Figur 1) får endast användas i ett säkert område. Ta antingen bort transmittern från det farliga området eller se till att en säker arbetsprocedur har implementerats för det farliga området. Använd endast Vaisalas PC-anslutningskabel i serviceporten.

Underhåll

Proben (inkluderar probkropp och probhuvud) kan lossas och bytas ut av användaren. Probhuvudets filter (se Figur 1) kan också bytas ut av användaren. Kontakta Vaisala för övriga underhållsbehov.

Varning - risk för personskada Proben kan lossas och bytas ut medan HMT370EX har spänning. Allt annat underhåll på installationer med spänning, inklusive byte av probhuvudfilter, är otillåtet.
Innehållet i detta kapitel upprätthålls i följande dokument som spåras separat:
Dokument ID: M212506SV Version: A (25 feb 2021)