Installera HMT370EX - HMT370EX

HMT370EX Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212306SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
HMT370EX
Document type
Bruksanvisning
 • Skruvar för montering av transmittern:
  • Installation direkt genom transmitterkroppen: 2 st. skruvar, Ø 5,5 mm
  • Installation med valfri monteringsplatta: 4 st. skruvar, Ø 5,5 mm, och 2 st. M6-insexskruvar
 • Krysskruvmejsel för skruvarna till transmitterns lock och kabelskruvkontakter
 • Spårskruvmejsel för jordningskontakten
 • Kabelförskruvningar, kabelhöljen och kontakter som krävs i din applikation och lämpliga verktyg för att fästa och dra åt dem
 • Avbitartång
Alternativt:
 • Pressverktyg och kabelhylsor
 • Insexnyckel (5 mm) för probkroppens låshjul
 • Ex-kompatibel multimeter för testning av analoga utgångar
Steg 1 till 7 hänvisar till bilderna 1 till 7 på bildsidorna 3 och 4 i början av dokumentet.
 1. Välj en yta (till exempel en vägg) som du vill installera transmittern på. Du kan montera transmittern direkt på installationsytan med hjälp av två skruvar, eller använda en extra monteringsplatta som fästs på baksidan av transmittern.
  1. Installation utan monteringsplatta: fäst transmitterkroppen direkt på installationsytan med 2 st. skruvar, Ø 5,5 mm. Det vänstra skruvhålet har extra vertikalt utrymme för justering av transmitterns position efter att du har satt fast den högra skruven.
  2. Installation med monteringsplatta: fäst monteringsplattan på installationsytan med 4 st. skruvar, Ø 5,5 mm, och sätt sedan fast transmittern på monteringsplattan med 2 st. M6-insexskruvar.
 2. Sätt fast kabelförskruvningar (1 eller 2) på de kabelgenomföringar som krävs för din applikation. Observera kraven på kabelförskruvningar som anges i Riktlinjer för säker användning under farliga förhållanden .
  • Båda genomföringarna har M20 x 1,5-gängor.
  • Plugga igen eventuellt oanvända genomföringar med Ex-kompatibla tätningar.
  • Förskruvningarna och kontakterna ska vara vatten- och dammtäta.
 3. Förbered de kabeldragningar som krävs för din applikation (kablar genom antingen en eller två genomföringar).
  1. Skala kabeltrådarna: vi rekommenderar att du sätter fast kabelhylsor på kablarnas kontaktändar.
  2. Öppna kabelgenomföringen och för in lämplig kabellängd i transmittern via kabelgenomföringen.
  3. Dra åt kabelgenomföringen: se instruktioner för genomföringarna som används i din applikation för maximal täthet.
  4. Om din installation inte kräver att båda genomföringarna används ska du plugga igen den oanvända genomföringen med en Ex-kompatibel tätning.
 4. Anslut de skruvkontakter för kablar som krävs för din applikation. För skyddade installationskopplingsscheman, se Kablar med galvaniska frånskiljare och Kablar med Zener-barriärer.
  1. Öppna kabelklämmorna under skruvkontakterna och dra kablarna till kontakterna genom klämmorna.
  2. Anslut kablarna till skruvkontakterna.
   Observera att kanal 1 (CH1) alltid ska anslutas. Transmittern tar emot ström via skruvkontakterna för kanal 1 (CH1) och slås inte på om endast kanal 2 (CH2) är ansluten.
  3. Justera längden på kablarna och stäng kabelklämmorna så att de håller kablarna på plats.

  Alternativt: Anvisningar för testning av den analoga utgångsnivån med hjälp av en multimeter finns i 8.

 5. Stäng transmitterkroppens lock och dra åt skruvarna. Sätt sedan fast probkroppen på transmittern.
  Det räcker att dra åt probkroppen med fingrarna med hjälp av låshjulet. För att förhindra att probkroppen tas bort utan verktyg kan du dra åt låshjulet ytterligare med en insexnyckel (5 mm).
 6. Montera probhuvudet i det område du vill mäta.
  Proberna i HMT370EX-serien är utformade för en rad olika applikationer med varierande installationskrav. Probspecifika installationsanvisningar finns i HMT370EX User Guide.
 7. Anslut jordningskontakten på transmitterns undersida till jordningskontakten på installationsplatsen med hjälp av en jordningskabel på 4 mm2. När du har jordat transmittern, slå på strömförsörjningsingången.
 8. Alternativt: om du vill verifiera utgångsnivån för de analoga utgångskanalerna, testa anslutningen enligt följande:
  1. Lossa probkroppen och öppna transmitterns lock.
  2. Anslut en multimeter till mA-testpunkterna ovanför utgångsskruvkontakterna på transmitterns komponentkort (se bildsida 2 i början av dokumentet för placering av kontakterna).
   Använd alltid en Ex-kompatibel multimeter. Multimeterns utmatningsparametrar ska vara kompatibla med transmitterns ingångsparametrar.
  3. Starta utgångstestläget antingen med hjälp av transmitterns displaygränssnitt, eller, om du använder en transmitter utan display, genom att ansluta transmittern till Insight PC-programvaran. Anvisningar om hur du använder utgångstestläget med displaygränssnittet och Insight PC-programvaran finns i HMT370EX User Guide.
  4. När du har verifierat utgången, ta bort multimetern, stäng transmitterns lock och sätt tillbaka probkroppen.
Figur 1. Översikt över multimetertestpunkt
Varning - risk för personskada Serviceporten (se Figur 1) får endast användas i ett säkert område. Ta antingen bort transmittern från det farliga området eller se till att en säker arbetsprocedur har implementerats för det farliga området. Använd endast Vaisalas PC-anslutningskabel i serviceporten.