Kasutamise eritingimused - HMT370EX

HMT370EX Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212306ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
HMT370EX
Document type
User guide
ETTEVAATUST Seadme paigaldamisel 0-tsooni II grupi alale tuleb tagada, et ei oleks võimalust sädemete tekkeks löökide või hõõrdumise tõttu.

Juhtmete ühendamise nõuded

  • Seadme juhtmete ühendamiseks kasutatavad läbiviigutihendid ja kaablid ei tohi plahvatuskindlust vähendada.
    • Kasutamata läbiviigud peavad olema suletud plahvatuskindlate korkidega.
  • Valige kasutusele vastav pingeleevendi (kasutage kas pingeleevendiga läbiviigutihendeid või paigaldage eraldi klambrid: vt IEC 60079-14).
ETTEVAATUST Ühendage ainult pingestamata juhtmed. Ärge lülitage toitesisendit sisse enne, kui juhtmed on ühendatud ja saatja korpus suletud.

Sädemeohutus

HMT370EX-i saatjate ülepinge kategooria on I (mittevõrgutoitel seadmed) ja keskkonnareostuse aste on 4, nagu on sätestatud standardis IEC 60664-1. Sisemiselt ohutu sisendi parameetreid vt Tabel 1.

Tabel 1. Sisemiselt ohutu sisendi parameetrid
Parameeter Väärtus Seotud seadmete üksuse parameetrid:
Ui 28 V ALALISVOOL Uo ≤ Ui
Ii 100 mA Io ≤ Ii
Pi 700 mW Po ≤ Pi
Ci 12,1 nF Co ≥ Ci + Ckaabel
Li 16 uH Lo ≥ Li+ Lkaabel

Analoogväljundi testpunktide kasutamine

Analoogväljundite pingete ja voolutugevuste mõõtmiseks on testpunktid, mis asuvad iga kruviklemmi ploki kohal, nagu näidatud joonisel Joonis 1. Komponendipaneelil olevate testpunktide juurde pääsemiseks tuleb avada saatja ümbris.
Joonis 1. Testpunktide ja hoolduspordi asukoht
1
Multimeetri testpunktid analoogväljundkanalite 1 ja 2 jaoks
2
Hooldusport arvuti ühendamiseks
ETTEVAATUST

Saatja korpuse ümbrist ei tohi avada plahvatusohtlikus alas, välja arvatud juhul, kui on väljastatud ohutu töötamise luba kooskõlas standardiga IEC 60079-14. Enne ümbrise avamist eemaldage saatja ohtlikust alast või veenduge, et ohtlikus alas järgitakse standardi IEC 60079-14 nõuetele vastavat ohutu töötamise protseduuri.

Kasutage sisemiselt ohutut multimeetrit, mis ei põhjusta sisemiselt ohutu sisendi parameetrite (vt Tabel 1) ületamist, kui multimeeter on seotud seadmetega ühendatud jadaühenduse (voolutugevuse mõõtmine) või rööpühenduse (pinge mõõtmine) teel.

Teenusepordi kasutamine

Hooldusporti (vt Joonis 1) tohib kasutada ainult ohutus alas. Eemaldage saatja ohtlikust alast või veenduge, et ohtlikus alas järgitakse ohutu töötamise protseduuri. Kasutage hoolduspordiga ainult Vaisala lisatarviku arvutiga ühendamise kaablit.

Hooldus

Sondi (sisaldab sondi korpust ja mõõtepead) saab kasutaja ise küljest ära võtta ja asendada. Mõõtepea filter (vt Joonis 1) on samuti kasutaja poolt asendatav. Muude hooldusnõuete osas pöörduge Vaisala poole.

ETTEVAATUST Sondi saab küljest ära võtta ja vahetada, kui HMT370EX on pinge all. Muud hooldustööd, sh mõõtepea filtri vahetamine, pole pinge alla oleva seadme juures lubatud.
Selles peatükis toodud sisu on olemas ka järgmises eraldiseisvas dokumendis:
Dokumendi ID: M212506EN Läbivaatamine: A (25. veebruar 2021)