Specifické podmínky použití - HMT370EX

HMT370EX Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212306CS
Revision
B
Language
Čeština (Česko)
Product
HMT370EX
Document type
User guide
POZOR Při instalaci zařízení v oblasti zóny 0 skupiny II je nutné zajistit, aby nedocházelo k jiskření v důsledku nárazu nebo tření.

Požadavky na zapojení

  • Kabelová šroubení a kabely použité k zapojení zařízení nesmí narušit ochranu Ex.
    • Nepoužité průchodky musí být utěsněny pomocí záslepek odpovídajících klasifikaci Ex.
  • Zvolte takové odlehčení tahu, které bude vyhovovat dané aplikaci (buď použijte kabelová šroubení s odlehčením tahu, nebo namontujte samostatné úchytky: viz IEC 60079-14).
POZOR Připojujte pouze vodiče, které nejsou pod napětím. Nikdy nezapínejte napájecí vstup, dokud nedokončíte zapojení a dokud nezavřete tělo snímače.

Jiskrová bezpečnost

Přepěťová kategorie snímačů HMT370EX je I (zařízení nepřipojená k elektrické síti) a stupeň znečištění okolí je 4, jak je uvedeno v IEC 60664-1. Informace o parametrech jiskrově bezpečných vstupů naleznete v Tabulka 1.

Tabulka 1. Parametry jiskrově bezpečného vstupu
Parametr Hodnota Parametry souvisejících jednotek přístroje
Ui 28 V ss. Uo ≤ Ui
Ii 100 mA Io ≤ Ii
Pi 700 mW Po ≤ Pi
Ci 12,1 nF Co ≥ Ci + Ckabelu
Li 16 µH Lo ≥ Li+ Lkabelu

Použití zkušebních bodů analogového výstupu

K dispozici jsou zkušební body pro měření napětí a proudů analogových výstupů, které jsou umístěny nad každou šroubovou svorkovnicí, jak je znázorněno v Obrázek 1. Přístup ke zkušebním bodům na základní desce vyžaduje otevření krytu snímače.
Obrázek 1. Umístění zkušebních bodů a servisního portu
1
Testovací body multimetru pro analogové výstupní kanály 1 a 2
2
Servisní port pro připojení k počítači
POZOR

Kryt těla snímače nesmí být otevřen v prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud nebylo vydáno povolení k bezpečné práci v souladu se standardem IEC 60079-14. Před otevřením krytu buď vyjměte snímač z nebezpečné oblasti, nebo zajistěte, aby byl v nebezpečné oblasti použit bezpečný pracovní postup vyhovující standardu IEC 60079-14.

Použijte jiskrově bezpečný multimetr, který nezpůsobí překročení jiskrově bezpečných vstupních parametrů uvedených v Tabulka 1 při sériovém (měření proudu) nebo paralelním (měření napětí) zapojení k souvisejícímu přístroji.

Používání servisního portu

Servisní port (viz Obrázek 1) je možné používat pouze v bezpečném prostoru. Buď snímač z nebezpečné oblasti přesuňte, nebo zajistěte, aby byl v nebezpečné oblasti použit bezpečný pracovní postup. Propojovací kabel Vaisala k počítači používejte pouze se servisním portem.

Údržba

Sondu (včetně těla a hlavy sondy) může uživatel oddělit a vyměnit. Filtr hlavy sondy (viz Obrázek 1) může také vyměnit uživatel. Ohledně ostatní údržby se obraťte na společnost Vaisala.

POZOR Sondu odpojit a vyměnit i když je snímač HMT370EX napájen. Jakákoli jiná živá údržba, včetně výměny filtru hlavy sondy, není povolena.
Obsah této kapitoly je udržován v těchto samostatně sledovaných dokumentech:
ID dokumentu: M212506CZ Revize: A (25. února 2021)